FEDS.08.01 - Nowoczesne szkoły woj. dolnośląskiego miejscem rozwoju.

O projekcie

   Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt FEDS.08.01-IZ.00-0004/23​ pn.:„Nowoczesne szkoły woj. dolnośląskiego miejscem rozwoju”, realizowanego w ramach Działania:FEDS.08.01 w zakresie Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).
   Grupę docelową w projekcie będą stanowić uczniowie placówek PZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej (Branżowej Szkoły nr 1, I Stopnia, uczniowie:68 os. - 10K i 58M, nauczyciele w ilości: 10 os.-9K i 1M) oraz PZS Nr 2 w Środzie Śląskiej (Branżowej Szkoły nr 2, I Stopnia, uczniowie: 92 os. -23K i 69M, nauczyciele: 2 os.-2K i 0M)tj. placówek z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w woj. dolnośląskim), w ilości 160 uczniów (33K/127M). Beneficjent spełnia kryterium formalne specyficzne, tj. kryterium obszaru realizacji. W placówkach znajdują się i zostaną objęci wsparciem uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z zaburzeń, niepełnosprawności, trudności adaptacyjnych, czy pochodzenia ukraińskiego, tj. w PZS NR 2,1 K pochodzenia ukraińskiego oraz 2 K i 1 M z orzeczeniem oraz 3 K i 5 M z opinią. Ponadto, w PZS NR 1 wsparciem zostanie objętych 6 os. (M)pochodzenia ukraińskiego. Wsparcie kierowane dla kierunków PZS nr2 - dla zawodu kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechatronik, natomiast dla PZS nr 1 - dla zawodu magazynier-logistyk, wielobranżowa. Wnioskodawca założył nadzór i opiekę nad tymi osobami, uwzględniając ich udział w stażach uczniowskich. Uzasadnieniem tego wskazania jest pomoc w odnalezieniu się w obcej, nieznanej i nowej przestrzeni publicznej. Takie wsparcie opiekuna ułatwi asymilację i adaptację w nowym otoczeniu. Pozwoli uczestnikowi poczuć się pewniej, a tym samym odważniej wkroczyć w nowe środowisko, zwłaszcza dla uczestników pochodzenia ukraińskiego z uwzględnieniem bariery językowej. Wnioskodawca założył 2 opiekunów na 6 os. (po 1 na 3 osoby). Wnioskodawca będzie realizował projekt z uwzględnieniem równości szans K i M, decydować będą kwalifikacje i doświadczenie jak i umiejętności, a nie płeć. Personel odpowiedzialny za zarządzanie projektem posiada odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Treści projektowe wolne są od przekazów stereotypizujących ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, przynależność etniczną. Potrzeba realizacji projektu wynika wprost z indywidualnej diagnozy szkół z uwzględnieniem samooceny szkół ich uczniów i nauczycieli przy użyciu narzędzia SELFIE z uwzględnieniem komponentu dot. oceny poziomu kompetencji kadry i uczniów w obszarze kompetencji zielonych, przeprowadzonej w okresie V-VI 2023 i zatwierdzonej przez organ prowadzący.

   BIURO PROJEKTU będzie mieściło się w woj. dolnośląskim w PZSP 1 w celu zapewnienia kontaktu uczestników z kadrą projektu i udostępnienia dokumentacji realizowanego projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 288 588,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 029 788,80 zł

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.