WRPO 8.3.1 - Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór​” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

    W projekcie wezmą udział 4 szkoły z woj. wielkopolskiego: ZSZiL w Nowym Tomyślu (kształcące w zawodach technik logistyk i technik organizacji reklamy), ZS w Opalenicy (technik informatyk i technik logistyk), ZS nr 3 w Międzychodzie (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa), ZSP w Czarnkowie (ślusarz, technik informatyk, technik budownictwa, technik organizacji reklamy). Łącznie do projektu przystąpi 288 uczniów. Realizacja projektu rozpocznie się 02.11. 2016 a planowany koniec to 31.07 2019. Najważniejszymi zadaniami planowanymi w projekcie to realizacja staży zawodowych,
kursów zawodowych nadających kwalifikacje, zajęć pozalekcyjnych w zakresie zmodernizowanych programów na kierunkach objętych projektem ukierunkowanych na rozwój kształcenia zawodowego w powiązaniu z przedsiębiorcami, doradztwa zawodowego. W projekcie wezmą również udział nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy będą podnosili swoje umiejętności podczas kursów zawodowych nadających uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia zajęć zawodowych w szkole. Kursy zawodowe i staże planowane są na okres ferii i wakacji. Beneficjent będzie tworzył grupy 8-10 osobowe na zajęcia dodatkowe w ramach zmodernizowanych programów nauczania - średnio po 9 grup / szkołę.. W stażach udział wezmą 133 osoby, które osiągają wysokie średnie na kierunkach zawodowych objętych stażem - 4,5, co będzie stanowiło motywację dla uczniów do osiągania wysokich wyników uczenia się.

Cel główny projektu - Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego 288 uczniów (192M 96K) i 5 (3M 2 K) nauczycieli z 4 szkół z woj. wielkopolskiego ZSZiL w Nowym Tomyślu, ZS w Opalenicy, ZS nr 3 w Międzychodzie, ZSP w Czarnkowie poprzez dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w wyniku współpracy z pracodawcami do końca lipca 2019 r.


Cel szczegółowy - Dostosowanie kształcenia zawodowego w 4 szkołach z woj. wielkopolskiego ZSZiL w Nowym Tomyślu, ZS w Opalenicy, ZS nr 3 w Międzychodzie, ZSP w Czarnkowie do potrzeb rynku pracy poprzez współpracę ze środowiskiem pracodawców w wyniku realizacji staży, zajęć
pozalekcyjnych rozwijających umiejętności zawodowe, kursów zawodowych, doradztwa zawodowego i kursów kwalifikacyjnych skierowanych do 288 uczniów i 5 (3M 2 K) nauczycieli do końca lipca 2019 r.
Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół.

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.