RPWM 2.4.1 - SZKOŁA PROFESJONALISTÓW

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt "Szkoła Profesjonalistów" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.01 10iv - Lpsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Cel główny: Wzrost jakości  nauczania od 02.2019 r. w 4 placówkach z obszaru Lidzbarku Warmińskiego w efekcie dopasowania kształcenia na 4 kierunkach oraz wdrożenia 1 nowego kierunku w odpowiedzi na zidentyfikowanie potrzeby rynku pracy zdiagnozowane przy współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Cele szczegółowe:

  1. Modernizacja nauczania w oparciu o potrzeby rynku pracy na 4 kierunkach w 3 placówkach do 22.2019 r.

  2. Wdrążenie nowego kierunku nauczania wynikającego z potrzeb rynku pracy w 1 placówce do 02.2019 r.

  3. Doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do dopasowania nauczania do potrzeb rynku pracy w 4 placówkach do 02.2019 r.

  4. Podniesienie kwalifikacji 14 nauczycieli zawodu z 4 placówek do kształcenia na kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy do 02.2019 r.

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych przyczyni się do realizacji wskazanego celu szczegółowego RPO WiM, poprzez kształcenie odpowiadające na potrzeby rynku pracy, a co za tym idzie dopasowanie kompetencji i umiejętności uczniów i absolwentów do potrzeb pracodawców

 

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.