RPMA.10.03.01 - Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPMA.10.03.01-14-b321/18 „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”  realizowanego w ramach Działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie : 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, na terenie województwa Mazowieckiego.

Cel główny projektu obejmuje wzmocnienie potencjału 2 szkół zawodowych z woj. mazowieckiego w powiecie grodziskim poprzez doposażenie w
nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy wyposażenie pracowni zawodowych jak również wzmocnienie
kompetencji i kwalifikacji 240 uczniów (128 K 112M) oraz 5 nauczycieli (3K 2 M) z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach
wsparcia zwiększających ich szanse na zatrudnienie, realizowane w okresie 1.01.2019- 31.12.2021. Projekt jest zgodny z celem szczeg. RPO WM
„Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek ośw. kształcenia zawod.” poprzez dostosowanie kształc. zawod. do potrzeb rynku pracy,
współpracę ze środow. pracodawców w wyniku realiz. staży zaw., zajęć specjalist we współpr. z otocz. społ-gosp., zajęć podnoszących kompet. klucz.z j.
obcego jak i umiejętn. uniwersalne: innowacyjność, umiejętność rozumienia, kreatywność, przedsiębiorczość, (u każdego ucznia będzie realizowana jedna
komp. klucz. i co najmniej 3 umiejęt. uniwers.), kursów i studiów podypl. Wszystkie działania w projekcie przebiegają na podstawie indywidualnie
przeprowadzonej diagnozy potrzeb eduk. szkół, w tym uczniów oraz nauczycieli (przeprowadzonej w VI i we IX 2018). Realizacja projektu wpisuje się w
Strategię Rozwoju WM do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze i tym samym uwzględnia potrzeby regionalnego rynku pracy wpisując się w inteligentne
specjalizacje woj. mazow. jak wysoka jakość życia i inteligentne systemy zarządzania.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.