POKL 9.2 "MAZOWIECKA KUŹNIA TALENTÓW"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Szanowni Państwo,

Projekt, który przedstawiamy Państwu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet  IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2:  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt.: „Mazowiecka Kuźnia Talentów”.

Okres realizacji projektu od 01.05.2014 do 31.08.2015

W projekcie, który Państwu przedstawiamy zaplanowano udział 2 szkół zawodowych z terenu woj. mazowieckiego:
- technikum z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
- technikum z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku
Uczestnikami Projektu będą uczniowie techników ww.zespołów szkół (osoby uczące się na obszarze woj.mazowieckiego)

W ramach technikum w ZS nr 3 - w zawodzie technik informatyk - zaplanowano:
- zajęcia dodatkowe językowe, matematyczne oraz informatyka z robotyką (dla 75 os: 71M/4K - 5 grup 15 os.), modernizację programu nauczania o elementy robotyki; staże (75 os:71M/4K)

W ramach technikum w ZS nr 2 - w zawodzie technik informatyk - zaplanowano:
- zajęcia dodatkowe z przedmiotów urządzenia techniki komputerowej i programowanie aplikacji internetowych - z wykorzystaniem programów biurowych i specjalistycznych, modernizację programów nauczania, staże (dla łącznie 30 os:30M/0K - 2 grupy 15 os.)

- w zawodzie technik ekonomista - zaplanowano:
zajęcia dodatkowe z przedmiotów rachunkowość finansowa i analiza ekonomiczna, sprawozdawczość - z zastosowaniem programu SYMFONIA, Microsoft Excel, modernizację programów nauczania, staże (15 os: 3M/12K - 1 grupa)

- w zawodzie technik obsługi turystycznej - zaplanowano:
zajęcia dodatkowe z przedmiotów organizacja imprez turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce - z zastosowaniem programów AMADEUS/MERLIN X, modernizację programów nauczania, staże (15 os: 3M/12K - 1 grupa)
Dla wyżej wymienionych uczniów technikum ZS nr2 zaplanowano dodatkowo zajęcia językowe i/lub matematyczne i/lub przedsiębiorczość: 45 os. (23M/22K), tj. 3 grupy po 15 os.

Łącznie w zajęciach w ramach projektu weźmie udział 180UP (130M/50K), w tym 135 (107M/28K) w stażach zawodowych. Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w stażach w ramach projektu, dotychczas nie uczestniczyli w stażach i/lub praktykach w ramach Działania 9.2.
 

Głównym celem projektu jest wzrost jakości nauczania w technikum w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach oraz technikum w Zespole Szkół nr 2 w Milanówku. Podniesienie stopnia dopasowania programów nauczania do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy w efekcie wdrożenia projektów rozwojowych od 05.2014 do 08.2015; Wzrost kompetencji ogólnych i zawodowych 180 uczniów (130M/50K) w.w szkół w efekcie udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu trwającego od 05.2014 do 08.2015; Wzrost praktycznych umiejętności zawodowych 135 uczniów (107M/28K) w.w szkół w efekcie udziału w programie staży zawodowych w ramach projektu trwającego od 05.2014 do 08.2015.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.