POKL 9.1.2 "SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Projekt, który przedstawiamy Państwu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet  IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1:  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, pt.: „Szkoły kluczowych kompetencji”.

Podstawowym założeniem projektu realizowanego w ZS w Uniejowie oraz w SP w Błaszkach jest umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych młodzieży uczącej się w w/w placówkach. Zależy nam na rozwijaniu zainteresowań, umiejętności i kompetencji kluczowych młodzieży przez indywidualizację procesu kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.

Głównym celem projektu jest poprawa wyników ze sprawdzianu po 3 i 6 klasie oraz z egzaminu gimnazjalnego u 598 uczniów z 2 szkół podstawowych i 1 gimnazjum z Gminy Błaszki i Gminy Uniejów poprzez opracowanie i wdrożenie programów zajęć pozalekcyjnych do końca VI 2015.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015

Skierowany do uczniów klas gimnazjalnych 1-3 lub klas 4-6 szkoły podstawowej w ZS w Uniejowie, oraz uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej w SP w Błaszkach.

Poniżej przedstawiamy proponowane zajęcia:

  1. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe  – 1h/1 x tydzień x 4 grupy. Zajęcia będą miały na celu rozwinięcie kompetencji technicznych i informatycznych, logicznego i twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań informatycznych i ich praktycznego wykorzystania w codziennym życiu, na innych przedmiotach nieinformatycznych.
  1.  Matematyka królową nauk – 1h/1 x tydzień x 4 grupy. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, program zajęć będzie miał na celu rozwinięcie myślenia matematycznego w obrębie różnych dziedzin życia w których pojawia się myślenie matematyczne
  1. Laboratoria Ekologiczno-Przyrodnicze – 1h/1 x tydzień x 4 grupy. Uczniowie z młodszych klas w ramach zajęć przyrodniczych zapoznają się z lasem w najbliższej okolicy, zapoznają charakterystyczne rośliny, poznają formy ochrony przyrody, wykonają plan i mapę krajobrazową najbliższej okolicy, będą wykonywać doświadczenia chemiczne, przeprowadzać eksperymenty, zapoznają się ze źródłami zanieczyszczeń, z budową mikroskopu, będą wykonywać obliczenia i pomiary zanieczyszczeń chemicznych.
  1. Być mistrzem mowy polskiej  – 1h/1 x tydzień x 4 grupy. Zajęcia z technik komunikatywnego mówienia i pisania w j. polskim. Uczestnicy projektu będą realizowali program oparty na wyćwiczeniu umiejętności występowania, pisania, mówienia, poznają techniki poprawnego wysławiania się, nauczą się co mówić i jak, aby grupa słuchała.
  1. Zajęcia logopedyczne – 1h/1 x tydzień x 4 grupy dla dzieci z wadami wymowy 1h x 3 grupy po 1 w każdej szkole w celu lepszego efektu dla podniesienia kompetencji kluczowych. Zajęcia będą miały na celu poprawę wymowy i koordynacji językowo ruchowej dzieci z klas 1-3. Prowadzić je będzie logopeda.
  1. Jestem Europejczykiem i poliglotą – 1h/1 x tydzień x 4 grupy. Zajęcia j. angielski/j. niemiecki będą polegały głównie na ćwiczeniu umiejętności konwersacji, poznawaniu nowego słownictwa, poznawaniu wyrażeń związanych z uczuciami, z zachowaniem w nowych sytuacjach, miejscach publicznych; na zajęciach będą wykorzystywane tablice interaktywne, Internet, metody: burza mózgu, projektowa, drzewka decyzyjne, itp.
  1. Zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną 1h/1 x tydzień x 4 grupy, uczniowie zostaną podzieleni na sekcje:

- teatralno-plastyczną
- muzyczną
- taneczno-sportową

powstaną skorelowane programy pogłębiające świadomość regionalną, patriotyczną, uczniowie przygotują przedstawienia, wezmą udział w konkursach plastycznych, wystąpią w pokazach tańca, rozgrywkach sportowych, zaplanowane zostaną wyjazdy do teatru i na basen.

  1. Zajęcia rozwijające kompetencje z przedsiębiorczości – 1h/1 x tydzień x 4 grupy (tylko w Gimnazjum), każda grupa utworzy wirtualną firmę, które będą rywalizować z sobą na zasadzie gry edukacyjnej. Każda grupa będzie prowadzić wirtualną księgowość, marketing, logistykę. Uczniowie zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa. Firma, która wygeneruje wirtualne zyski i przedstawi najciekawszy pomysł na biznes wygra.

 

Przewidziano również wsparcie psychologiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zostaną utworzone szkolne ośrodki Kariery w ramach których uczniowie zostaną przebadani pod kątem zdolności do dalszego kształcenia. Psycholog dokona przeglądu wyników uczniów, dostępnych dokumentów o uczniu, przeprowadzi wywiady z nauczycielami i rodzicami, będzie obserwował lekcję w celu sporządzenia mocnych i słabych stron ucznia. Uczniowie odwiedzą przedsiębiorstwa w celu zapoznania się z różnymi zawodami odpowiadającymi potrzebom nowoczesnego rynku, odbędą się spotkania w szkołach z osobami wykonującymi ciekawe zawody.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.